I    YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS

1 §

1.1 Yhdistyksen  nimi on suomeksi Turun Journalistiyhdistys ry, ruotsiksi Åbo Journalistförening rf.

1.2

Yhdistyksen  kotipaikka on Turun kaupunki.

1.3

Yhdistys on Suomen Journalistiliiton – Finlands Journalistförbund ry:n jäsenyhdistys.

2.1

Yhdistyksen  tarkoituksena on yhdistyksen jäsenten ammatillisena yhdyssiteenä toimien

a) valvoa jäsentensä palkkausta ja muita työehtoja sekä sosiaalisia ja ammattiin liittyviä yhteisiä etuja

b) tehdä esityksiä jäsentensä työehdoista ja edustaa jäseniään  työmarkkinoilla Suomen Journalistiliiton tekemien sopimusten perusteella ja liiton antamien ohjeiden mukaisesti

c) tukea vaikeuksiin joutuneita jäseniään

d) kohottaa jäsenistönsä yhteiskunnallista asemaa ja journalistista ja sivistyksellistä tasoa sekä edistää jäsenkuntansa keskuudessa hyvää yhteishenkeä

e) toimia hyvän ammattietiikan edistämiseksi

f) edistää journalistien kansainvälistä yhteistoimintaa g) vaalia sananvapauden loukkaamattomuutta.

2.2

Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys voi tarvittaessa asianmukaisella luvalla

a) perustaa ja kartuttaa rahastoja

b) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

c) järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia

d) harjoittaa julkaisutoimintaa ja majoitus- ja ravitsemisliikettä

e) hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä  ja lomanviettopaikkoja.

2.3

Yhdistys voi saavuttaa nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata.

2.4

Yhdistys voi liittyä jäseneksi Suomen Journalistiliiton hyväksymiin järjestöihin.

II YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen  varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä:

3.1

Henkilö, joka on toimituksellisessa työssä tai ohjelmatyössä tiedotusvälineessä, pääasiassa tiedotusvälineitä palvelevassa artikkeli-, uutis-, tai kuvatoimistossa tai muussa viestintä- tai kustannusalan yrityksessä.

3.2

Muu työsuhteessa oleva henkilö, joka saa pääasiallisen toimeentulonsa journalistisesta työstä.

3.3

Freelance-journalisti, joka olematta työsuhteessa saa pääasiallisen toimeentulonsa journalistisesta työstä.

3.4.

Liiton tai jäsenyhdistyksen toimihenkilö.

3.5.

Alan opettaja tai tutkija.

3.6.

Journalistiseen ammattiin opiskeleva henkilö.

3.7.

Jäsenyyden  voi säilyttää määräaikaista yhteiskunnallista tai kansainvälistä tehtävää hoitava jäsen sekä eläkkeelle siirtynyt jäsen.

4.1

Jäsenen pääasiallisiin tehtäviin ei saa kuulua viestintäalalla toimivan yrityksen taloudellisten etujen valvominen tai ratkaiseva päätösvallan käyttäminen työsuhteiden ehtoja koskevissa asioissa.

4.2

Mikäli jäsenedellytykset ovat 3 §:n ja 4 § 1. kohdan mukaisesti olemassa, jäsenyyden esteenä ei ole se, että journalistilla ammatinharjoittajana tai yrittäjänä on palveluksessaan toimituksellisia toimihenkilöitä. Edellä tarkoitetulla jäsenellä ei kuitenkaan ole äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta osastotasolla, eikä hän voi osallistua  työpaikkatason järjestötoimintaan työehtoja koskevissa asioissa. Saavutetut jäsenedut  säilyvät.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen jäsenen on kuuluttava Suomen Journalistiliittoon henkilöjäsenenä.

III  JÄSENEN  EROAMINEN TAI EROTTAMINEN

7.1

Yhdistyksestä eroamisesta on jäsenen ilmoitettava,  ellei eroaminen aiheudu siirtymisestä toiseen Suomen Journalistiliiton jäsenyhdistykseen, kirjallisesti yhdistyksen  hallitukselle  tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

7.2

Yhdistyksen  jäsen, jonka jäsenyys Suomen Journalistiliitossa lakkaa, erotetaan myös yhdistyksestä.

Jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen ja Suomen Journalistiliiton tarkoitusperiä, rikkoo näitä tai liiton sääntöjä tai kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen ja liiton johtoelinten päätöksiä ja määräyksiä tahi esiintyy ammatin arvoa alentavasti, voidaan yksityisen tai julkisen varoituksen jälkeen tai varoituksetta

a) erottaa yhdistyksestä määräajaksi

b) erottaa yhdistyksestä ainaiseksi.

9 §

9.1

Jäsenen varoittamisesta tai erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

9.2

Varoittamis-  tai erottamispäätöstä ei saa tehdä ennen kuin jäsenelle on annettu mahdollisuus kirjallisen  selvityksen jättämiseen määräajassa.

9.3

Erottamispäätöksestä, jonka katsotaan tulleen erotetun jäsenen tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun tieto päätöksestä on hänelle kirjattuna  postitettu, voi jäsen valittaa viidentoista (15) päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan yhdistyksen hallitukselle osoitetulla  kirjatulla kirjeellä yhdistyksen kokoukseen, joka päättää asiasta äänestämällä umpilipuin.

10 §

Jäsen jonka jäsenedellytykset ovat lakanneet  tai, joka laiminlyö jäsenmaksun maksamisen yli kuuden kuukauden ajan, katsotaan  yhdistyksen hallituksen  päätöksellä erotetuksi.

11 §

11.1

Eronnut tai erotettu jäsen on velvollinen  maksamaan erääntyneet tai määräaikaan sidotut maksut.

11.2

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen tai liiton varoihin.

IV JÄSENEN  OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

12 §

Jäsenen katsotaan liittyessään sitoutuneen noudattamaan näitä sääntöjä sekä liiton ja yhdistyksen johtoelinten päätöksiä  ja määräyksiä  ja vastaamaan asetettavista velvoitteista.

13 §

13.1

Jäsen on velvollinen maksamaan yhdistyksen syyskokouksen määräämän  liittymis- ja jäsenmaksun.

13.2

Jäsen, joka laiminlyö liittymis- ja jäsenmaksun maksamisen määräaikana, on velvollinen maksamaan yhdistyksen syyskokouksen määräämän  viivästymissakon.

14 §

14.1

Yhdistyksen  kunniajäsenet sekä eläkkeelle siirtyneet jäsenet ovat vapaat yhdistyksen jäsenmaksusta.

14.2.

Työtön tai ase- tai siviilipalvelusta suorittava jäsen on vapaa jäsenmaksusta.

14.3.

Sairaan tai muuten vaikeuksiin joutuneen jäsenen hallitus voi hakemuksesta määräajaksi vapauttaa jäsenmaksusta.

14.4.

Jäsenen, joka työsuhteessa palkattomalla vapaalla  tai ilman työsuhdetta harjoittaa opintoja, hallitus voi hakemuksesta vapauttaa enintään vuodeksi kerrallaan jäsenmaksusta.

14.5.

Palkattomalla äitiys- tai vanhempainlomalla tai hoitovapaalla oleva jäsen on vapaa jäsenmaksuista.

15 §

15.1

Jäsen on velvollinen vaadittaessa antamaan yhdistyksen hallitukselle luottamuksellisia tietoja palkkauksestaan ja työehdoistaan sekä tarvittavat henkilötiedot.

15.2

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle, jos työnantaja ei työsuhteessa noudata lain tai sopimuksen määräyksiä.

15.3

Jäsenellä ei ole oikeutta siirtyä sellaisen työnantajan palvelukseen, jonka  Suomen Journalistiliitto on asettanut hakukieltoon tai saartoon.

15.4

Työriidan syntyessä Suomen Journalistiliiton ja työnantajan tai työnantajain yhteenliittymän välillä jäsenen on ehdottomasti ja tarkoin noudatettava liiton ja yhdistyksen antamia ohjeita ja määräyksiä.

16 §

Jäsen, jonka jäsenedellytykset ovat lakanneet tai muuttuneet, on velvollinen ilmoittamaan siitä yhdistyksen hallitukselle.

17 §

17.1

Jäsenellä on oikeus saada Suomen Journalistiliiton ja yhdistyksen tukea kaikissa palkka-, työehto-, ja työsuhdeasioissa.

17.2

Hallitus voi harkintansa mukaan tukea  ja auttaa jäsentä myös muulla tavalla.

18 §

Jäsenellä on oikeus saada Suomen Journalistiliiton jäsenkortti liiton  määräämin ehdoin.

V YHDISTYKSEN KOKOUKSET

19 §

Yhdistyksen kokouksella on ylin päätäntävalta yhdistyksen asioissa.

20 §

20.1

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain marras-joulukuun aikana ja kevätkokous helmi­maaliskuun aikana.

20.2

Yhdistyksen kokouksia voidaan pitää lisäksi hallituksen harkinnan mukaan.

20.3

Hallituksen on kutsutlava yhdistyksen kokous kahden (2) viikon kuluessa siitä kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä esittämänsä asian käsittelemiseksi hallitukselta  kirjallisesti vaatii.

21 §

21.1.

Hallituksella  ja yhdistyksen jäsenellä sekä Suomen Journalistiliiton sääntöjen mukaisella osastolla, jonka kotipaikka on yhdistyksen toimialueella, on oikeus tehdä esityksiä yhdistyksen syys- tai kevätkokoukselle.

21.2.

Jäsenen tai osaston on jätettävä esityksensä kirjallisena hallitukselle, syyskokoukselle tuleva esitys edeltävän lokakuun 15. päivään mennessä  ja kevätkokoukselle tuleva esitys edeltävän tammikuun 15. päivään mennessä.

22 §

22.1

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on hallituksen julkaistava yhdistyksen verkkosivuilla sekä toimitettava joko kirjeitse, sähköpostitse tai ilmoittamalla syys- tai kevätkokouksen määräämässä lehdessä.

22.2

Syys- ja kevätkokoukset on kutsuttava koolle viimeistään kaksi viikkoa ja muut kokoukset viimeistään viisi päivää ennen kokousta.

23 §

1. Syys- ja kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

a) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

b) valitaan kokoukselle  puheenjohtaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt

c) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa

syyskokouksessa :

d) vahvistetaan toimintasuunnitelma

e) vahvistetaan talousarvio ja määrätään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä maksujen perimisajankohdat ja -muoto

f) valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

g) valitaan hallituksen  varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle kahdeksi vuodeksi ja kolme varajäsentä vuodeksi

h) päätetään tarvittaessa kokouskutsulehdestä

i) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

j) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

kevätkokouksessa:

d) esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta

e) esitetään hallituksen tilikertomus edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajien lausunto

f) vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään tili- ja vastuuvapaudesta

g) päätetään tarvittaessa kokouskutsulehdestä

h) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

24 §

24.1

Yhdistyksen edustajat Suomen Journalistiliiton valtuustoon valitaan yhdistyksen yleisessä kokouksessa.

24.2.

Vaalikelpoinen on Suomen Journalistiliiton säännöissä määrätyin rajoituksin  yhdistyksen jäsen.

25§

25.1.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen sääntömääräinen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka erityisen ansioituneesti on toiminut yhdistyksen  tarkoitusperien hyväksi.

25.2.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua myös ammatissa erityisen ansioitunut henkilö.

26 §

Suomen Journalistiliiton edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

VI YHDISTYKSEN HALLITUS

27 §

27.1

Yhdistyksen  hallitukseen, jonka syyskokous valitsee, kuuluu puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä sekä ensimmäinen, toinen ja kolmas yleisvarajäsen.

27.2

Hallituksen puheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja varajäsenten toimikausi kestää kalenterivuoden.

27.3

Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain syyskokouksessa siten, että kolme varsinaista jäsentä valitaan hallitukseen  erovuorossa olevien tilalle kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi. Näin joka syyskokouksessa kolme hallituksen  jäsentä on erovuorossa ja toiset kolme jäsentä jatkaa toiselle kalenterivuodelle. Hallituksen varajäsenet valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

28 §

28.1

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jonka on oltava hallituksen varsinainen jäsen.

28.2

Hallitus ottaa ja erottaa yhdistyksen virkailijat.

28.3

Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan valmistelu- ja toimielimiä.

29 §

29.1

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.

29.2

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen (3) muun jäsenen ollessa läsnä.

30 §

30.1

Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa näiden ja Suomen Journalistiliiton sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten päätösten ja liiton antamien ohjeiden mukaisesti yhdistyksen  tarkoitusperien saavuttamiseksi.

30.2

Hallitus hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja haltuunsa uskottuja varoja, valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja toteuttaa kokousten päätökset, pitää jäsenluetteloa, edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

30.3

Hallituksen on valvottava, että jäsenet noudattavat yhdistyksen ja Suomen Journalistiliiton sääntöjä ja päätöksiä.

31 §

Yhdistyksen hallituksella on oikeus antaa yhdistyksen nimissä esityksiä ja lausuntoja Suomen Journalistiliitolle.

VII ÄÄNESTYKSET

32 §

32.1

Vaali on yhdistyksessä aina vaadittaessa toimitettava äänestämällä umpilipuin.

32.2

Yhdistyksen  kokouksessa on vaadittaessa  käytettävä lippuäänestystä.

33 §

Äänten mennessä tasan ratkaisee lippuäänestyksessä ja vaalissa arpa, muulloin puheenjohtajan kanta.

VIII YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

34 §

Yhdistyksen  nimen kirjoittavat joko hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompi kumpi yhdessä hallituksen siihen valtuuttaman toimihenkilön kanssa.

IX TOIMINTAKERTOMUS JA TILIT

35 §

Yhdistyksen  toimintakertomus laaditaan ja tilit päätetään  kalenterivuosittain.

36 §

36.1.

Tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, tulee olla valmiina kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

36.2.

Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa tileistä vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

36.3.

Tilintarkastajat hoitavat myös yhdistyksen tilien valvontatarkkailun, ellei yhdistyksellä  ole erikseen määrättyä  valvontatarkkailijaa.

X SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

37 §

37.1

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos vähintään kaksi kolmannesta (2/3) kokouksessa läsnä olevista päätösvaltaisista yhdistyksen jäsenistä muutosta kannattaa ja jos Suomen Journalistiliitto muutoksen hyväksyy.

37.2

Sääntöjen muutos ei kumoa jo saavutettua jäsenoikeutta eikä saavutettua vaalikelpoisuutta.

XI YHDISTYKSEN PURKAMINEN

38 §

38.1

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä äänestämällä umpilipuin kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa.

38.2

Yhdistys purkautuu, jos kummassakin kokouksessa on purkamista kannattanut  vähintään kaksi kolmannesta (2/3) läsnä olevista päätösvaltaisista yhdistyksen jäsenistä.

39§

Yhdistyksen  purkautuessa on sen jäljellä jääneet varat luovutettava Suomen Journalistiliitto ­ Finlands Journalistförbund ry:lle käytettäväksi liiton päämääriä edistäviin tarkoituksiin.

Hallinto