Hyväksytty kevätkokouksessa 2.2.2017

 

1. OSASTON NIMI JA KOTIPAIKKA

Osaston nimi on Turun Journalistiyhdistyksen alueosasto ja osaston kotipaikka on Turku.

2. OSASTON TARKOITUS JA TOIMINTA

2.1
Osasto toimii Turun Journalistiyhdistyksen alueella toimitusosastojen ulkopuolella työskentelevän toimitushenkilöstön yhdyssiteenä. Se noudattaa Suomen Journalistiliiton sääntöjen velvoitteita ja toimintaperiaatteita.

2.2
Osasto pyrkii
- parantamaan jäsentensä taloudellista asemaa ja työoloja
- turvaamaan ja laajentamaan sananvapautta sekä jäsenistönsä journalistista ilmaisuvapautta
- tehostamaan tiedonvälitystä työpaikoilla
- vaikuttamaan yritysten toimitus- ja henkilöstöpolitiikkaan sekä toimituksia koskeviin taloudellisiin ratkaisuihin
- kokoamaan ja ilmaisemaan jäsentensä keskuudessa esiintyviä mielipiteitä
- edistämään jäsentensä ammattitaitoa ja osallistumista ammatilliseen koulutukseen
- luomaan ja kehittämään hyvää yhteishenkeä
- valvomaan osaltaan alan työehtosopimuksen noudattamista
- tukemaan luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaa
- lisäämään jäsentensä järjestöllistä aktiivisuutta.

2.3.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto
- tekee aloitteita ja esityksiä toimintapiiriinsä kuuluvissa asioissa sekä seuraa niiden toteutumista
- järjestää kokouksia, kursseja, keskusteluja, virkistystoimintaa ja tiedotustilaisuuksia
- järjestää ja tukee alueluottamusmiestoimintaa
- täyttää muut liiton sille asettamat tehtävät.

3. OSASTON JÄSENET

Osaston jäseniä ovat Turun Journalistiyhdistyksen alueella toimivat Suomen Journalistiliiton jäsenet, jotka eivät kuulu talokohtaisiin osastoihin ja ovat toimituksellisessa työssä tai työttöminä.

4. OSASTON KOKOUKSET

4.1.
Osaston kokouksella on ylin päätäntävalta kaikissa osastoa koskevissa asioissa.

4.2.
Osaston vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenen (10) jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.

4.3.
Hallituksen on kutsuttava osaston kokoukset koolle jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla. Varsinaisesta kokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsemän päivää ja ylimääräisestä kokouksesta vähintään kolme päivää ennen kokousta.

4.4.
Osaston vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. esitetään vuosikertomus
5. esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma
8. vahvistetaan tulo- ja menoarvio
9. valitaan osaston hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi
10. valitaan muut mahdollisesti tarvittavat toimihenkilöt
11. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

4.5.
Osaston kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaalit on toimitettava umpilipuin, jos joku läsnäolevista jäsenistä sitä vaatii.

4.6.
Osaston kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus Suomen Journalistiliiton ja sen jäsenyhdistysten edustajille.

 

5. OSASTON PUHEENJOHTAJA JA HALLITUS

5.1.
Osaston asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja ja vuosikokouksen päättämä määrä jäseniä ja varajäseniä.

5.2.
Alueluottamusmies on oikeutettu hallituksen jäseneksi, mutta häntä ei voida valita osaston puheenjohtajaksi.

5.3.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

5.4.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja tarpeelliset toimihenkilöt.

5.5.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5.6.
Hallitus
- johtaa osaston toimintaa sekä hoitaa osaston varoja
- kutsuu koolle osaston kokoukset
- valmistelee niissä käsiteltävät asiat sekä panee toimeen niiden päätökset
- edustaa osastoa ja sen jäseniä
- tukee alueluottamusmiehen toimintaa
- vastaa osaston yhteydenpidosta SJL:oon ja TJY:een.

6. OSASTON NIMEN KIRJOITTAMINEN

Osaston nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai sellaisen henkilön kanssa, jonka hallitus on siihen valtuuttanut. Hallitus voi myös valtuuttaa taloudenhoitajan yksin kirjoittamaan osaston nimen hänen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

7. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

7.1.
Osaston tilikausi on kalenterivuosi.

7.2.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kolme arkipäivää ennen vuosikokousta.

7.3.
Osasto toimittaa tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen selvityksen edellisen vuoden taloudestaan Turun Journalistiyhdistykselle.

 

8. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA OSASTON PURKAMINEN

8.1
Osaston sääntöjä voidaan muuttaa osaston kokouksessa, jos kokouskutsussa on siitä mainittu ja vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa läsnä olevista jäsenistä ehdotusta kannattaa. Säännöt ja niiden muutokset on alistettava Suomen Journalistiliiton vahvistettavaksi.

8.2.
Päätös osaston purkamisesta voidaan tehdä osaston kokouksessa, jos kokouskutsussa on siitä mainittu ja vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnä olevista jäsenistä ehdotusta kannattaa. Purkupäätös on samanlaisella äänten enemmistöllä vahvistettava sitä varten koolle kutsuttavassa seuraavassa, aikaisintaan kahden viikon kuluttua pidettävässä kokouksessa.

8.3
Jos osaston toiminta lakkaa, lankeavat sen varat Suomen Journalistiliiton sille jäsenyhdistykselle, jonka alueella osaston kotipaikka on.